Cùng bạn khám phá Nhật Bản
Loco:Bee
LocoBee

​Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản này được áp dụng cho Công ty cổ phần IC CO.,LTD. (dưới đây gọi là Công ty chúng tôi) và người sử dụng Dịch vụ này (dưới đây gọi là Thành viên), liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ (dưới đây gọi là Dịch vụ này) được cung cấp bởi trang web LOCOBEE do Công ty chúng tôi điều hành.

Điều 1 (Áp dụng)

 1. Điều khoản này được áp dụng khi sử dụng Dịch vụ này và để sử dụng Dịch vụ này, cần phải đồng ý với Điều khoản này. Thời điểm từ lần đầu tiên sử dụng Dịch vụ này có nghĩa là đã đồng ý với Điều khoản này.
 2. Nếu nội dung của Điều khoản này khác với các quy định, thỏa thuận riêng, hoặc các giải thích khác về Dịch vụ này ngoài Điều khoản này, thì các quy định của Điều khoản này sẽ được ưu tiên.

Điều 2 (Định nghĩa)

Ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong Điều khoản này được quy định trong các mục sau đây.

 1. [Điều khoản riêng] có nghĩa là các điều khoản được Công ty chúng tôi đặt ra riêng về việc sử dụng Dịch vụ này.
 2. [Hợp đồng sử dụng] là hợp đồng sử dụng Dịch vụ này được ký kết giữa Công ty chúng tôi và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ dựa trên Điều khoản này.
 3. [Quyền sở hữu trí tuệ] là bản quyền, quyền sáng chế, quyền mô hình tiện ích, quyền thiết kế, quyền nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác (bao gồm quyền nộp đơn xin đăng ký kèm theo các quyền đó hoặc quyền có được các quyền đó).
 4. [Thành viên] có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký với tư cách là người sử dụng Dịch vụ này dựa trên Điều 3.
 5. [Dữ liệu đăng tải] là nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở dạng chữ, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, thông tin vị trí và các dữ liệu khác) được đăng tải hoặc truyền đi bởi các Thành viên sử dụng Dịch vụ này.
 6. [Trang web của Công ty chúng tôi] có nghĩa là trang web liên quan đến Dịch vụ này.

Điều 3 (Đăng ký)

 1. Người có nguyện vọng sử dụng Dịch vụ này (sau đây gọi là Người có nguyện vọng đăng ký), đồng ý tuân theo Điều khoản này và một số thông tin nhất định do Công ty chúng tôi quy định (sau đây gọi là Thông tin đăng ký), có thể đăng ký để sử dụng Dịch vụ này bằng cách cung cấp cho Công ty chúng tôi theo phương thức quy định.
 2. Công ty chúng tôi, dựa trên những tiêu chuẩn mà Công ty chúng tôi xác định sẽ ra quyết định chấp nhận đăng ký của Người có nguyện vọng đăng ký thực hiện đăng ký (sau đây gọi là Người đăng ký). Trong trường hợp Công ty chúng tôi chấp nhận đăng ký, Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho Người đăng ký về việc đó. Bằng thông báo này, việc đăng ký với tư cách là Thành viên của người đăng ký đã hoàn tất.
 3. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, một hợp đồng sử dụng sẽ được thiết lập giữa Thành viên và Công ty chúng tôi và Thành viên sẽ có thể sử dụng Dịch vụ này theo Điều khoản này.
 4. Công ty chúng tôi có thể từ chối đăng ký (bao gồm việc đăng ký lại) nếu Người đăng ký thuộc bất kỳ lý do nào sau đây và không có nghĩa vụ công khai lý do.
  • (1) Khi tất cả hoặc một phần Thông tin đăng ký được cung cấp cho Công ty chúng tôi là sai, thiếu hoặc giả mạo
  • (2) Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ này dựa trên thông tin của người khác
  • (3) Nếu là trẻ vị thành niên, người chịu sự bảo hộ, giám sát, quản lý chưa được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, người giám hộ
  • (4) Khi Công ty chúng tôi phán đoán đây là lực lượng chống đối xã hội (băng nhóm xã hội đen, thành viên của băng nhóm xã hội đen, những người không còn là thành viên băng nhóm xã hội đen chưa quá 5 năm, các nhóm cánh hữu, thành viên liên kết xã hội đen, công ty liên quan đến xã hội đen, băng đảng chống phá…, băng nhóm phản động, băng nhóm bạo lực tình báo đặc biệt hoặc bất kỳ hình thức nào khác tương tự. Sau đây sẽ áp dụng điều tương tự.) Hoặc các lực lượng chống đối xã hội như hợp tác hoặc tham gia duy trì, vận hành hoặc quản lý các lực lượng chống đối xã hội thông qua tài trợ hoặc các phương tiện khác.
  • (5) Khi Công ty chúng tôi phán đoán rằng Người có nguyện vọng đăng ký hoặc người có liên quan là người trước đó đã vi phạm hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng khác với Công ty chúng tôi
  • (6) Khi Người có nguyện vọng đăng ký là đối thủ cạnh tranh của Công ty chúng tôi
  • (7) Khi người đã nhận các biện pháp xử lý quy định tại Điều 10
  • (8) Các trường hợp khác khi Công ty chúng tôi đánh giá rằng việc đăng ký đó không phù hợp
 5. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Người đăng ký do từ chối việc đăng ký và đăng ký lại của Người đăng ký dựa trên các quy định tại khoản 2 hoặc điều khoản trước đó và Người đăng ký này sẽ không thực hiện bất kỳ phản đối, khiếu nại hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác.

Điều 4 (Thay đổi Thông tin đăng ký)

Nếu có sự thay đổi thông tin đã đăng ký, Thành viên phải thông báo về thông tin thay đổi đó cho Công ty chúng tôi ngay lập tức theo phương thức do Công ty chúng tôi quy định.

Điều 5 (Quản lý mật khẩu và địa chỉ email đã được sử dụng để đăng ký)

 1. Thành viên phải quản lý và lưu trữ đúng cách mật khẩu và địa chỉ email đã dùng để đăng ký và không để bên thứ ba sử dụng, hoặc cho mượn, chuyển nhượng, đổi tên, mua bán…
 2. Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do việc quản lý không đầy đủ mật khẩu hoặc địa chỉ email đã được sử dụng để đăng ký, sử dụng nhầm lẫn, sử dụng bởi bên thứ ba…Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý và Thành viên không được phản đối, khiếu nại, hoặc đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác khi điều đó xảy ra.

Điều 6 (Truyền tải thông tin từ Dịch vụ này)

Thành viên đồng ý trước rằng bằng cách đăng ký, Thành viên có thể nhận được tin nhắn, yêu cầu, thông tin sự kiện và các thông tin khác liên quan đến Dịch vụ này. Trạng thái gửi thông tin có thể được thay đổi trên trang thông tin Thành viên. Thành viên có thể tự quyết định chọn không nhận thông tin, ngoại trừ thông tin bắt buộc để cung cấp Dịch vụ này.

Điều 7(Hành vi bị nghiêm cấm)

Thành viên không được thực hiện bất kỳ hành vi nào thuộc bất kỳ mục nào sau đây hoặc những hành vi mà Công ty chúng tôi cho rằng nó tương tự như vậy.

 • (1) Các hành vi vi phạm Điều khoản này
 • (2) Hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội hoặc các hành vi liên quan
 • (3) Giả mạo hoặc đe dọa Công ty chúng tôi, những người dùng khác của Dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác
 • (4) Hành vi trái với trật tự và đạo đức công cộng
 • (5) Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền danh dự, tín dụng và bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào khác của Công ty chúng tôi, những người dùng khác của Dịch vụ này hoặc bên thứ ba
 • (6) Thông qua Dịch vụ này, hành động đăng thông tin thuộc hoặc được đánh giá là thuộc các thông tin bên dưới lên Dịch vụ này, hoặc gửi thông tin đó cho Công ty chúng tôi hoặc những người dùng khác của Dịch vụ này
  • ・ Thông tin bao gồm các biểu hiện bạo lực hoặc tàn nhẫn
  • ・ Thông tin bao gồm vi rút máy tính, thư rác và các chương trình máy tính có hại khác
  • ・ Thông tin bao gồm các biểu hiện gây tổn hại đến danh dự hoặc uy tín của Công ty chúng tôi, những người sử dụng Dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác
  • ・ Thông tin bao gồm các biểu hiện tục tĩu
  • ・ Thông tin bao gồm các cách diễn đạt phân biệt đối xử và khuyến khích phân biệt đối xử
  • ・ Thông tin bao gồm các biểu hiện khuyến khích và hỗ trợ việc tự sát và tự làm hại bản thân
  • ・ Thông tin bao gồm các biểu hiện cổ vũ việc sử dụng thuốc, ma túy và những thứ khác không phù hợp
  • ・ Thông tin bao gồm các biểu hiện chống đối xã hội
  • ・ Thông tin yêu cầu truyền bá thông tin cho các bên thứ ba, chẳng hạn như chuỗi thư
  • ・ Thông tin bao gồm các biểu hiện khiến người khác cảm thấy khó chịu, ghê tởm hoặc không tin tưởng
  • ・ Thông tin nhằm mục đích gặp gỡ những người khác giới không quen biết
    
 • (7) Hành vi gây gánh nặng quá mức cho mạng hoặc hệ thống của Dịch vụ này
 • (8) Hành vi cản trở việc vận hành Dịch vụ này
 • (9) Truy cập trái phép vào mạng hoặc hệ thống của Công ty chúng tôi hoặc cố gắng truy cập trái phép
 • (10) Hành vi mạo danh bên thứ ba
 • (11) Hành vi sử dụng địa chỉ email, mật khẩu và thông tin khác của những người dùng khác của Dịch vụ này
 • (12) Các hoạt động xúc tiến, quảng cáo, gạ gẫm hoặc kinh doanh trên Dịch vụ này mà Công ty chúng tôi chưa đồng ý trước
 • (13) Thu thập thông tin người dùng khác của Dịch vụ này
 • (14) Các hành vi gây bất lợi, thiệt hại hoặc khó chịu cho Công ty chúng tôi, những người sử dụng Dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác
 • (15) Cung cấp lợi ích cho các lực lượng chống đối xã hội
 • (16) Các hành vi nhằm gặp gỡ một người khác giới không quen biết
 • (17) Các hành vi phân biệt đối xử, vu khống hoặc gây tổn hại đến danh dự hoặc uy tín của Công ty chúng tôi, những người sử dụng Dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác
 • (18) Gửi hoặc đăng thông tin trái với sự thật hoặc thông tin sai lệch
 • (19) Hành vi làm sai lệch hoặc tẩy xóa thông tin
 • (20) Kỹ nghệ đảo ngược trang web hoặc ứng dụng của Công ty chúng tôi
 • (21) Các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hoặc tạo điều kiện cho các hành vi của các mục trước
 • (22) Các hành vi khác mà Công ty chúng tôi cho là không phù hợp

Điều 8 (Các hoạt động dừng Dịch vụ này)

 1. Công ty chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc đình chỉ việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho các Thành viên nếu áp dụng cho bất kỳ mục nào sau đây.
  • (1) Khi kiểm tra hoặc bảo trì hệ thống máy tính, các hệ thống khác, v.v. liên quan đến Dịch vụ này
  • (2) Khi máy tính, đường truyền liên lạc, máy chủ hoặc thiết bị khác dừng do sự cố
  • (3) Hoạt động của Dịch vụ này do các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bạo loạn, nội loạn, tranh chấp, lệnh điều động của cơ quan công quyền, sự vỡ nợ của đối tác kinh doanh, ban hành/sửa đổi luật và quy định, động đất, sét đánh, hỏa hoạn, bão lụt, mất điện…
  • (4) Ngoài ra khi Công ty chúng tôi xác định rằng việc ngừng hoặc tạm ngừng là cần thiết
 2. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Thành viên dựa trên các biện pháp Công ty chúng tôi thực hiện dựa trên Điều khoản này và Thành viên sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối hoặc khiếu nại nào khác.

Điều 9 (Phân bổ quyền)

 1. Quyền sở hữu và bản quyền (bao gồm các quyền của Điều 27 và 28 của Đạo luật Bản quyền), các quyền sở hữu trí tuệ như quyền bằng sáng chế và các quyền khác đối với phần mềm liên quan đến Dịch vụ này cũng như các tài liệu và dữ liệu đi kèm, tất cả thuộc về Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba cấp phép cho Công ty chúng tôi và không có nghĩa giấy phép sử dụng dịch vụ dựa trên Điều khoản này là giấy phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba đã cấp phép sử dụng dịch vụ cho Công ty chúng tôi.
 2. Thành viên có quyền hợp pháp để đăng, gửi và sử dụng dữ liệu đã đăng đối với Công ty chúng tôi và điều đó có nghĩa là Thành viên thể hiện và đảm bảo rằng dữ liệu được đăng không vi phạm quyền của các bên thứ ba.
 3. Công ty chúng tôi có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần dữ liệu đã đăng do các Thành viên đăng tải liên quan đến Dịch vụ này một cách tự do và miễn phí (đối với các tác phẩm có bản quyền bao gồm, nhưng không giới hạn ở: phục chế, trình diễn, biểu diễn, trình chiếu, truyền tải công khai, trình bày bằng lời, triển lãm, phân phối, chuyển nhượng, cho mượn, dịch, phóng tác, sử dụng các tác phẩm phái sinh…). Khi Công ty chúng tôi sử dụng dữ liệu đã đăng, Thành viên không được thực hiện bất kỳ yêu cầu thanh toán hay yêu cầu ngừng sử dụng đối với Công ty chúng tôi (đối với các tác phẩm có bản quyền, điều này bao gồm việc Thành viên thực hiện các quyền tác giả và tất cả các quyền cá nhân khác đối với Công ty chúng tôi và những bên được Công ty chúng tôi chỉ định.)
 4. Thành viên khi sử dụng Dịch vụ này đồng ý với việc không cho rằng các dữ liệu đã đăng được Công ty chúng tôi hỗ trợ hoặc ủng hộ.

Điều 10 (Hủy đăng ký)

 1. Nếu Thành viên thuộc bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty chúng tôi sẽ xóa, chỉnh sửa hoặc khôi phục dữ liệu đã đăng, hoặc hủy đăng ký với tư cách Thành viên, hủy bỏ Hợp đồng sử dụng và các biện pháp khác mà Công ty chúng tôi cho là cần thiết có thể được thực hiện mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo, cảnh báo nào.
  • (1) Khi vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này
  • (2) Khi phát hiện thông tin đã đăng ký sai sự thật
  • (3) Khi việc thanh toán bị đình chỉ hoặc mất khả năng thanh toán, hoặc có sự suy giảm đáng kể về năng lực tín dụng
  • (4) Khi bị tịch thu tài sản, tạm giữ, tạm thời xử lý hoặc các cưỡng chế khác, hoặc đấu giá cưỡng chế, hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế và phí công bởi bên thứ 3
  • (5) Khi nộp hoặc bị đâm đơn bắt đầu thủ tục phá sản, thủ tục phục hồi dân sự, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp, thanh lý đặc biệt hoặc các thủ tục tương tự
  • (6) Nếu không có phản hồi cho các câu hỏi hoặc các yêu cầu trả lời khác từ Công ty chúng tôi trong 30 ngày trở lên
  • (7) Khi đúng với từng mục của Khoản 4, Điều 3
  • (8) Khi có hành vi gian lận hoặc chống đối với Công ty chúng tôi
  • (9) Ngoài ra khi Công ty chúng tôi xác định không thích hợp để sử dụng, đăng ký là thành viên, hoặc tiếp tục Hợp đồng sử dụng Dịch vụ này
 2. Nếu đúng với bất kỳ điều nào trên đây, Thành viên sẽ không có quyền lợi về kỳ hạn thanh toán mà phải ngay lập tức thanh toán các khoản phải trả cho Công ty chúng tôi.
 3. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Thành viên do các hành động của Công ty chúng tôi đã làm dựa trên Điều khoản này và Thành viên sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối, khiếu nại nào khác.

Điều 11 (Xoá tài khoản)

 1. Thành viên có thể rút khỏi dịch vụ này và xoá đăng ký Thành viên bằng cách thông báo cho Công ty chúng tôi theo phương thức do Công ty chúng tôi quy định.
 2. Nếu có bất kỳ khoản cần thanh toán nào đối với Công ty chúng tôi, khi muốn xoá tài khoản, Thành viên sẽ đương nhiên không còn quyền lợi về kỳ hạn thanh toán mà phải ngay lập tức thanh toán các khoản phải trả cho Công ty chúng tôi.
 3. Về việc xử lý Thông tin người dùng sau khi xoá tài khoản thực hiện theo quy định tại Điều 15.

Điều 12 (Thay đổi và chấm dứt nội dung của Dịch vụ này)

 1. Công ty chúng tôi có thể thay đổi nội dung của Dịch vụ này hoặc chấm dứt cung cấp tuỳ vào tình hình của Công ty chúng tôi. Khi Công ty chúng tôi dừng cung cấp Dịch vụ này, công ty chúng tôi sẽ thông báo trước cho Thành viên.
 2. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Thành viên dựa trên các biện pháp Công ty chúng tôi thực hiện dựa trên Điều khoản này, và Thành viên sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối hoặc khiếu nại nào khác.

Điều 13 (Từ chối bảo hành và Từ chối trách nhiệm)

 1. Về Dịch vụ này và các sản phẩm được bán thông qua Dịch vụ này, việc Dịch vụ này đáp ứng mục đích mà Thành viên dự định; tính tương thích, độ chính xác và tính hữu dụng với kết quả mong đợi, chất lượng, chức năng mà các các sản phẩm khác hoặc Dịch vụ này có; Công ty chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào cho việc xảy ra lỗi, hư hỏng, hỏng hóc, sự cố … từ việc sử dụng Dịch vụ này của Thành viên tuân theo luật và quy định áp dụng cho Thành viên và Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, bất lợi... do những điều này gây ra.
 2. Các quy định của đoạn trên sẽ không áp dụng nếu Công ty chúng tôi cố ý hoặc hoàn toàn cẩu thả, hoặc nếu Luật Hợp đồng Người tiêu dùng được áp dụng.
 3. Theo quy định của hai khoản trên, nếu Công ty chúng tôi phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối đa là 10.000 yên.
 4. Công ty chúng tôi không đảm bảo rằng dữ liệu đã đăng và các thông tin khác do Thành viên truyền đi sẽ được lưu lại, và Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các tranh chấp liên quan đến dữ liệu đăng tải, việc xóa hoặc mất những thông tin này. Các Thành viên sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối, khiếu nại hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác.
 5. Tại Dịch vụ này, Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, liên lạc, tranh chấp…nào xảy ra giữa Thành viên và các Thành viên khác hoặc bên thứ ba liên quan đến ứng dụng hoặc trang web của Công ty chúng tôi.

Điều 14 (Bảo mật)

Thành viên không được tiết lộ hoặc làm rò rỉ thông tin được đăng tải mà Công ty chúng tôi đã yêu cầu Thành viên đảm bảo bí mật liên quan đến Dịch vụ này, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty chúng tôi.

Điều 15 (Xử lý thông tin người dùng)

 1. Về việc xử lý Thông tin người dùng của Thành viên bởi Công ty chúng tôi, ngoài các luật và quy định như "Đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân", Công ty chúng tôi tuân thủ các quy định trong Chính sách bảo mật của Công ty chúng tôi và Thành viên tuân thủ Chính sách bảo mật và Công ty chúng tôi đồng ý tuân thủ việc xử lý Thông tin người dùng của Thành viên.
 2. Công ty chúng tôi xử lý thông tin, dữ liệu… do các Thành viên cung cấp cho Công ty chúng tôi dưới dạng thông tin thống kê, được xử lý thành dạng không xác định được cá nhân, và tiến hành các biện pháp quản lý an toàn phù hợp theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy tắc liên quan, công bố thông tin đã xử lý, có thể công khai hoặc sử dụng sau khi tiến hành các nghĩa vụ khác. Các ​Thành viên không được phản đối, khiếu nại hay bất kỳ yêu cầu nào khác về điều này.

Điều 16 (Thay đổi Điều khoản này)

 1. Theo nhận định của Công ty chúng tôi, nếu trong trường hợp việc thay đổi Điều khoản này vì lợi ích chung của Thành viên, hoặc không mâu thuẫn với mục đích lập Hợp đồng sử dụng, tính cần thiết của việc thay đổi, nội dung thay đổi là hợp lý dựa trên các chi tiết của thay đổi và các trường hợp khác liên quan đến thay đổi, nội dung thỏa thuận này có thể được thay đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của Thành viên.
 2. Trong trường hợp nêu trên, ít nhất 01 tháng trước ngày có hiệu lực của các Điều khoản sử dụng đã thay đổi, Công ty chúng tôi sẽ đăng tải hoặc thông báo bằng phương thức bên dưới về các Điều khoản sử dụng thay đổi. Nếu Thành viên không đồng ý với các điều khoản sử dụng đã thay đổi, Thành viên sẽ ngay lập tức hủy bỏ Hợp đồng sử dụng. Nếu Thành viên tiếp tục sử dụng các dịch vụ như đặt chỗ từ Dịch vụ này sau khi Điều khoản này thay đổi hoặc không huỷ Hợp đồng sử dụng thì có nghĩa là Thành viên đó đồng ý với điều khoản sau khi thay đổi.
 • ① Gửi thư điện tử đến Thành viên
 • ② Phương pháp thích hợp khác

Điều 17 (Đề xuất và cải tiến)

Thành viên đảm bảo và bày tỏ về việc đồng ý với Công ty chúng tôi, về việc đăng tải dữ liệu liên quan đến các đề xuất, đề nghị, dữ liệu, về những vấn đề dưới đây và liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như quyền sở hữu, bản quyền, quyền bằng sáng chế và tất cả các quyền khác liên quan đến dữ liệu đã đăng.

 • (1) Dữ liệu đăng tải không chứa thông tin bí mật doanh nghiệp hoặc thông tin bí mật của bên thứ ba
 • (2) Công ty chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến dữ liệu đăng tải
 • (3) Nếu Công ty chúng tôi có thông tin giống hoặc tương tự như dữ liệu đăng tải, không tuyên bố sự giống nhau hoặc tương tự với thông tin đó hoặc không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về tiền hoặc bất kỳ yêu cầu hoặc phản đối nào khác.

Điều 18 (Liên hệ/Thông báo)

Các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ này và các liên lạc hoặc thông báo khác từ các Thành viên đến Công ty chúng tôi sẽ được thực hiện theo phương thức do Công ty chúng tôi quy định.

Điều 19 (Chuyển nhượng địa vị trên hợp đồng sử dụng)

 1. Thành viên không thể chuyển nhượng, chuyển đổi, đặt tài sản thế chấp hoặc xử lý cho bên thứ ba về địa vị trên hợp đồng này hoặc các quyền và nghĩa vụ dựa trên Dịch vụ này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty chúng tôi.
 2. Trong trường hợp Công ty chúng tôi chuyển nhượng hoạt động kinh doanh liên quan đến Dịch vụ này cho một công ty khác, Công ty chúng tôi có thể chuyển nhượng địa vị trên Hợp đồng sử dụng theo việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh này, nghĩa vụ và quyền lợi dựa trên Điều khoản này và Thông tin đăng ký của Thành viên và các thông tin khách hàng khác cho người nhận chuyển nhượng hoạt động kinh doanh này. Thành viên đồng ý trước trong phần này về việc chuyển nhượng. Lưu ý rằng, việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh được quy định trong phần này không chỉ bao gồm việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh mà còn bao gồm việc tách công ty và tất cả các trường hợp thay đổi hoạt động kinh doanh khác.

Điều 20 (Khả năng tách biệt)

Bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của Điều khoản này, ngay cả khi nó bị vô hiệu hoặc không thể thi hành theo Luật Hợp đồng Người tiêu dùng và các luật và quy định khác, đối với phần còn lại của các điều của Điều khoản này và phần còn lại của các điều khoản được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Điều 21 (Ngôn ngữ)

Công ty chúng tôi có thể dịch Điều khoản này sang các ngôn ngữ khác để thuận tiện cho Thành viên và phiên bản tiếng Nhật của thỏa thuận sẽ áp dụng cho các quyền và nghĩa vụ giữa Thành viên và Công ty chúng tôi. Trong trường hợp có phát sinh những mâu thuẫn giữa các phiên bản, phiên bản tiếng Nhật của nội dung Điều khoản này sẽ được ưu tiên để giải quyết.

Điều 22 (Luật điều chỉnh và Tòa án có thẩm quyền)

 1. Công ty chúng tôi và Thành viên đồng ý rằng luật điều chỉnh liên quan đến Điều khoản này sẽ là luật của Nhật Bản.
 2. Công ty chúng tôi và Thành viên đồng ý rằng Tòa án Tokyo sẽ là tòa án độc quyền xét xử sơ thẩm đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này.

[Ngày tạo Điều khoản này: 20 tháng 1 năm 2022]